Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
„System MLS”
WSTĘP

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje, pisane dużymi literami, będą oznaczać:

1) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
2) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
3) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
4) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
5) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
6) Usługodawca – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19 lok. 3 (00-511), wpisane do Rejestru przedsiębiorców oraz jednocześnie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172046, posiadające NIP: 5261005039, adres e-mail: wspon@wspon.org.pl
7) Usługobiorca – Agencja Nieruchomości, która jest stroną Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS,
8) Agencja Nieruchomości – przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
9) Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Agencją Nieruchomości, na podstawie której Usługodawca w szczególności udziela Agencji Nieruchomości prawa dostępu i korzystania z Systemu MLS, a której warunki zawarcia i rozwiązania, jak również treść jej praw i obowiązków określa niniejszy Regulamin, Regulamin Systemu MLS oraz Cennik,
10) System MLS – stworzony przez Usługodawcę, dostępny drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Systemów teleinformatycznych, Środków komunikacji elektronicznej oraz Bazy danych MLS, system współpracy pomiędzy Usługobiorcami umożliwiający im w szczególności komunikację, w tym zawieranie umów o współpracę, w celu realizacji zawartych przez Usługobiorców Umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności,
11) Regulamin – niniejszy regulamin,
12) Regulamin Systemu MLS – odnoszący się do Systemu MLS i wiążący Usługobiorców dokument wraz z jego aneksami określający w szczególności: zasady współpracy Usługobiorców w ramach Systemu MLS, w tym zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Usługobiorcami za transakcje dokonane z ich udziałem, zasady wprowadzania zawartości (danych) do Bazy Danych MLS, zasady korzystania z narzędzi informatycznych, zasady kontroli obowiązków określonych Regulaminem Systemu MLS, katalog kar za ich nieprzestrzeganie; Regulamin Systemu MLS stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
13) Cennik – dokument określający obowiązujące Usługobiorcę stawki opłat z tytułu zawartej przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS; Cennik stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,
14) Baza danych MLS – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, w związku z realizacją procesów, i czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach Systemu MLS, indywidualnie dostępnych, w sposób określony przez Usługodawcę, w tym środkami elektronicznymi, a w szczególności dzięki oprogramowaniu, do którego to zbioru prawa twórcy, i producenta posiada Usługodawca,
15) Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności – umowy określone w art. 180 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) zawarte z klauzulą wyłączności, mające za przedmiot prawa do nieruchomości określone w art. 179b wyżej opisanej ustawy,
16) Oferta – oferta mająca za przedmiot prawa do nieruchomości określone w art. 179b Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) wprowadzona do Systemu MLS przez Usługobiorców na podstawie Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności; Oferta stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następne Kodeksu cywilnego;
17) Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub innych osób, których te dane dotyczą w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS oraz w innych celach wskazanych w Polityce prywatności; Polityka prywatności stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu,
18) Użytkownik – osoba fizyczna będąca pracownikiem, współpracownikiem lub inną osobą, która w imieniu Usługobiorcy i za jego zgodą korzysta z narzędzi Systemu MLS po wygenerowaniu indywidualnego loginu i hasła Użytkownika;
19) Zamawiający – osoba fizyczna, osobą prawna albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności zawartej z Usługobiorcą, której Oferta została lub ma być wprowadzona do Systemu MLS albo osoba fizyczna będąca jej upoważnionym przedstawicielem.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, definicje użyte w Regulaminie Systemu MLS, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 12) Regulaminu, mają na celu implementację zasad korzystania z Systemu MLS, zgodnie z treścią Regulaminu Systemu MLS. Definicje użyte w Regulaminie Systemu MLS nie mają na celu podważania definicji opisanych w § 1 ust. 1 Regulaminu i powinny być interpretowane, jako ich ewentualne dopełnienie lub uszczegółowienie.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, określone w Regulaminie Systemu MLS, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 12) Regulaminu, zasady korzystania z Systemu MLS, nie mają na celu podważania warunków i zasad korzystania z Systemu MLS określonych niniejszym Regulaminem, i powinny być interpretowane, jako ich dopełnienie lub uszczegółowienie.

§ 2.

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. W ramach Systemu MLS, przy wykorzystaniu Systemów teleinformatycznych, Środków komunikacji elektronicznej oraz Bazy danych MLS Usługodawca udostępnia Usługobiorcom, wg zasad określonych Regulaminem i Regulaminem Systemu MLS, narzędzia umożliwiające Usługobiorcom wzajemną współpracę w celu realizacji zawartych przez nich Umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności, a w szczególności umożliwiające Usługobiorcom w tym celu: (i) przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, (ii) porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między używanymi przez Usługobiorców systemami teleinformatycznymi.

2. W ramach Systemu MLS Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców również usługę newslettera, w ramach której do Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail do doręczeń wysyłana jest informacja o nowych Ofertach wprowadzanych przez innych Usługobiorców do Systemu MLS.

3. W ramach Systemu MLS Usługodawca udostępnia Usługobiorcom, zgodnie z § 6 Regulaminu, również znak towarowy „Logo MLS WSPON”.

§ 3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem udostępnienia i korzystania przez Usługobiorcę z usług, o których mowa w § 2 Regulaminu jest zawarcie z Usługodawcą Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Systemu MLS oraz za odpłatnością, zgodnie z Cennikiem.

2. Regulamin Systemu MLS określa w szczególności: zasady współpracy Usługobiorców w ramach Systemu MLS, w tym zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Usługobiorcami za transakcje dokonane z ich udziałem, zasady wprowadzania zawartości (danych) do Bazy Danych MLS, zasady korzystania z narzędzi informatycznych, zasady kontroli obowiązków określonych Regulaminem Systemu MLS, katalog kar za ich nieprzestrzeganie.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu MLS zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Systemu MLS oraz Cenniku.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do Systemu MLS:

1) treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie Systemu MLS lub systemów teleinformatycznych innych Usługobiorców biorących bezpośredni lub pośredni udział w Systemie MLS,
2) treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji (Tajemnica Telekomunikacyjna), która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców, i tylko w obrębie Systemu MLS, i tylko w przypadku, w którym informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Systemu MLS. Informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem Systemu MLS.

6. Warunkiem udostępnienia i korzystania przez Usługobiorcę z Systemu MLS jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących, minimalnych wymagań technicznych:

1) urządzenie z dostępem do Internetu wraz z przeglądarką internetową.

7. Dostęp do Systemu MLS może być realizowany między innymi z wykorzystaniem funkcji oprogramowania biurowego stosowanego przez Usługobiorcę. Usługodawca certyfikuje programy biurowe zintegrowane z oprogramowaniem Systemu MLS. Lista certyfikowanych programów biurowych zintegrowanych z oprogramowaniem Systemu MLS stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. Utrata certyfikatu zintegrowania nadanego przez Usługodawcę programowi biurowemu, z którego korzysta Usługobiorca, z oprogramowaniem Systemu MLS może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

8. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Systemu MLS w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację, usunięcie awarii Systemu MLS lub uniemożliwiających świadczenie usług przez Usługodawcę z powodu innych zdarzeń losowych.

§ 4.

Warunki zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
(rejestracja konta, aktywacja konta, skutki aktywacji konta)

1. W celu zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Agencja Nieruchomości dokonuje rejestracji swego konta w Systemie MLS przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://app.mls.org.pl/signup .

2. Formularz, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, należy uzupełnić o dane:

1) imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji,
2) nazwę firmy,
3) NIP firmy,
4) adres siedziby firmy, zgodny z danymi ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym,
5) województwa, w którym firma ma siedzibę,
6) adres e-mail firmy,
7) telefon firmy (tylko cyfry, bez spacji).

3. Przy wypełnianiu formularza, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, należy nadto wygenerować hasło składające się z minimum ośmiu znaków. Rekomenduje się, choć nie jest to warunkiem udostępnienia i korzystania z Systemu MLS, aby tworzone hasło składało się z małych i dużych liter, cyfr lub znaków specjalnych oraz aby było przechowywane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione. Zmiana hasła logowania jest możliwa z poziomu panelu sterowania, po zalogowaniu się Usługobiorcy na przypisane mu konto w Systemie MLS po kliknięciu w komendę „Zmień hasło logowania” dostępne po uprzednim kliknięciu ikony „Moje konto”.

4. Przed zawarciem Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Usługodawca udostępnia na stronie: https://app.mls.org.pl/signup niniejszy Regulamin, Regulamin Systemu MLS oraz Cennik, umożliwiając Agencjom Nieruchomości zainteresowanym zawarciem Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

5. Z chwilą rejestracji konta w Systemie MLS przy użyciu formularza elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, na adres e-mail Agencji Nieruchomości wskazany przy rejestracji przesyłana jest wiadomość e-mail zawierająca: (i) potwierdzenie rejestracji konta w Systemie MLS, (ii) login do Systemu MLS, (iii), treść Regulaminu, Regulaminu Systemu MLS oraz Cennika w formie pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, (iv) link umożliwiający aktywację konta w Systemie MLS wraz z informacją o skutkach aktywacji konta, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.

6. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący konto w Systemie MLS następuje jego aktywacja. Aktywacja konta w Systemie MLS oznaczać będzie, że:

1) Agencja Nieruchomości potwierdza, iż zostały jej doręczone Regulamin, Regulamin Systemu MLS, Cennik, Polityka Prywatności w formie pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności,
2) Agencja Nieruchomości zapoznała się z warunkami i zasadami korzystania z Systemu MLS zawartymi Regulaminie, Regulaminie Systemu MLS, Cenniku, Polityce Prywatności oraz, że je zaakceptowała i zobowiązała się przestrzegać,
3) z chwilą aktywacji Agencja Nieruchomości zawiera z Usługodawcą Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS na warunkach i zasadach określonych Regulaminem, Regulaminem Systemu MLS oraz Cennikiem, w tym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 14 Regulaminu,
4) osoba, która dokonała rejestracji i aktywacji konta w Systemie MLS jest upoważniona do zawarcia w imieniu Agencji Nieruchomości Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS na warunkach i zasadach określonych Regulaminem, Regulaminem Systemu MLS oraz Cennikiem, w tym do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 14 Regulaminu,
5) osoba, która dokonała rejestracji i aktywacji konta w Systemie MLS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub innych danych osobowych Agencji Nieruchomości podanych przy rejestracji konta w Systemie MLS, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

7. Przesłany po rejestracji link aktywujący konto w Systemie MLS jest ważny przez 3 (trzy) dni. Po tym czasie link wygasa, a Agencja Nieruchomości w celu zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS musi ponowić czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 do 6 Regulaminu.

8. Po kliknięciu w link aktywujący konto w Systemie MLS na adres e-mail Usługobiorcy wskazany przy rejestracji przy użyciu formularza elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca aktywację. Korzystanie przez Usługobiorcę z Systemu MLS jest możliwe po zalogowaniu na stronie https://app.mls.org.pl/ z użyciem loginu i hasła użytego podczas rejestracji konta.

9. Podany przy rejestracji konta w Systemie MLS adres e-mail Usługobiorcy będzie uważany za jego adres e-mail do doręczeń. Na adres ten Usługodawca, po aktywacji konta w Systemie MLS, zgodnie z § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu, będzie przesyłać w szczególności: (i) wiadomości systemowe, (ii), faktury VAT, (iii) wiadomości o wprowadzanych przez Usługodawcę zmianach Regulaminie, Regulaminie MLS lub Cenniku. Zmiana Usługobiorcy adresu e-mail do doręczeń możliwa jest z poziomu panelu sterowania po zalogowaniu się Usługobiorcy na przypisane mu konto w Systemie MLS.

§ 5.

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
(Licencja)

1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS udziela Usługobiorcy, zgodnie z § 5 ust. 2 – 4 Regulaminu, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z udostępnionej w ramach Systemu MLS Bazy Danych MLS, tj. w szczególności na korzystanie z zawartości (danych) zgromadzonych w Bazie Danych MLS oraz oprogramowania wykorzystywanego w Bazie Danych MLS, jak również niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania pozwalającego w ramach Systemu MLS na realizację pozostałych czynności współpracy między Usługobiorcą, a innymi Usługobiorcami uczestniczącymi w Systemie MLS (Licencja).

2. Upoważnienie licencyjne, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, obejmuje:

1) wyszukiwanie zawartości (danych) w Bazie Danych MLS;
2) zapisywanie wyszukanych elementów zawartości (danych) na stanowisku komputerowym oraz na nośnikach zewnętrznych tj. w szczególności na płycie CD, DVD, pendrive;
3) sporządzanie wydruków wyszukanych elementów zawartości (danych),
4) wprowadzanie zawartości (danych) do Bazy Danych MLS.

3. W zakresie licencji do oprogramowania Usługobiorca nie jest uprawniony do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym na użytek własny i w celu stworzenia konkurencyjnych programów,
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii.

4. Udzielona Licencja nie upoważnia Usługobiorcę do żądania od Usługodawcy ujawnienia lub przekazania zawartości (danych) dotyczących innych Usługobiorców, Użytkowników, Zamawiających wprowadzonych do Systemu MLS w zakresie, w jakim dane te objęte są ochroną danych osobowych, zgodnie z RODO lub tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie zostały ujawnione przez innych Usługobiorców w celu realizacji współpracy między Usługobiorcami dla realizacji transakcji dotyczącej określonej Oferty.

5. Z chwilą rozwiązania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS wygasa również Licencja.

§ 6.

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
(upoważnienie do znaku Logo MLS WSPON)

1. Usługodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do znaku towarowego Logo MLS WSPON (dalej: Znak).

2. Usługodawca, w ramach zawartej Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Znaku, którego graficzne przedstawienie stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

3. Znak zostanie przesłany na adres e-mail Usługobiorcy podany przy rejestracji konta w Systemie MLS w formacie jpg. w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od dnia aktywacji konta w Systemie MLS.

4. Licencja, o której mowa § 6 w ust. 2 Regulaminu uprawnia Usługobiorcę do korzystania ze Znaku w celach promocyjnych, w szczególności poprzez umieszczanie Znaku na stronach internetowych, wizytówkach, papierze firmowym oraz dokumentacji handlowej Usługobiorcy.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do używania Znaku wyłącznie w sposób zgodny z prawem, niezagrażający dobremu wizerunkowi Usługodawcy, nie wprowadzający w błąd lub w inny sposób naruszający dobre obyczaje oraz do utrzymywania wysokiej jakości usług, do których oznaczania przeznaczony jest Znak. W szczególności, używając znaku Usługobiorca nie może sugerować pośrednio lub bezpośrednio i wprowadzać w błąd, że jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami chyba, że odrębnie taki status mu przysługuje.

6. W przypadku rozwiązania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Usługobiorca zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni roboczych do usunięcia Znaku ze swej strony internetowej oraz z wszelkich dokumentów i oznaczeń Usługobiorcy, na których Znak został umieszczony. Z chwilą wygaśnięcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS wygasa również licencja na korzystanie ze Znaku.

7. Nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, skutkuje obciążeniem Usługobiorcy karą umowną w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych liczoną od każdego dnia pozostawania Usługobiorcy w opóźnieniu. Kara umowna nie ogranicza Usługodawcy w dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość zastrzeżonej kary.

8. Usługodawca może w czasie obowiązywania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS dokonać dowolnych zmian w Znaku, w tym zastąpić go nowym. Zmiany Znaku zostaną dokonane odpowiednio na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 7.

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
(Cennik i opłaty, skutki nieterminowych płatności)

1. Z tytułu przyznanych Usługobiorcy uprawnień w ramach Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Usługobiorca zobowiązany będzie wnosić na rzecz Usługodawcy opłaty zgodne z aktualnym Cennikiem. Cennik stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

2. Opłaty z tytułu przyznanych Usługobiorcy uprawnień w ramach Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS dzielą się na podstawowe oraz na niższe od podstawowych opłaty promocyjne.

3. Opłaty promocyjne mają na celu zachęcenie Usługobiorców do członkostwa w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami lub w innych organizacjach pośredników w obrocie nieruchomościami stowarzyszonych przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Opłaty promocyjne mogą również zmierzać do osiągnięcia innych istotnych celów, a w szczególności do zachęcania Agencji Nieruchomości z poza obszaru Województwa Mazowieckiego do uczestnictwa w Systemie MLS dla zwiększenia ilości Ofert i obszaru współpracy Usługobiorców na teren całej Polski.

4. Warunki kwalifikujące, od których spełnienia zależy prawo Usługobiorcy do uiszczania opłat promocyjnych określa Cennik. Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę drogą wiadomości wysłanej na adres e-mail: mls@wspon.org.pl o spełnieniu warunków do uiszczania opłat promocyjnych w terminie pierwszych 14 dni od dnia zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, chyba że informacje te wynikają z danych podanych przy rejestracji w Systemie MLS z użyciem formularza, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.

5. W przypadku, gdy Usługobiorca prócz obszaru województwa, w którym znajduje się jego siedziba, posiada również na obszarze innych województw dodatkowo urządzone biura lub oddziały wówczas jest on zobowiązany do uiszczenia opłat podstawowych lub promocyjnych liczonych odrębnie w stosunku do każdego z województw, w którym ma siedzibę, biuro lub oddział.

6. W okresie pierwszych 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Usługobiorca zwolniony jest z obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat.

7. Opłaty będą uiszczane przez Usługobiorcę miesięcznie z góry, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę, w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia, na konto bankowe wskazane w fakturze VAT.

8. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie przez Usługodawcę faktur elektronicznych i ich doręczenie drogą elektroniczną na adres e-mail do doręczeń wskazany przez Usługobiorcę w Systemie MLS.

9. W razie opóźnienia w płatnościach Usługodawca, zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu cywilnego uprawniony jest do naliczenia w stosunku do należności z każdej wystawionej faktury, maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

10. W przypadku opóźnienia Usługobiorcy w uiszczaniu opłat za korzystanie z Systemu MLS przekraczającego 30 (trzydzieści) dni Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, która rozwiąże się niezwłocznie po wypowiedzeniu.

11. W przypadku opóźnienia Usługobiorcy w uiszczaniu opłat za korzystanie z Systemu MLS przekraczającego 30 (trzydzieści) dni Usługodawca może zawiesić świadczenie usług na rzecz Usługodawcy do czasu pełnego uiszczenia zaległych opłat wraz z należnymi od nich odsetkami i kwotami rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W okresie zawieszenia świadczenia usług Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat należnych za okres zawieszenia w wysokości 50 (pięćdziesięciu) % ich dotychczasowej wysokości. Zawieszenie świadczenia usług nie wyklucza wypowiedzenia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS przez Usługodawcę.

§ 8.

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
(czas obowiązywania, rozwiązanie umowy)

1. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS na czas nieokreślony.

2. Usługodawca lub Usługobiorca mogą wypowiedzieć Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego terminu, którego początek biegu należy liczyć z 1 (pierwszym) dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS za wypowiedzeniem ze skutkiem rozwiązania umowy niezwłocznie po wypowiedzeniu, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Usługobiorcę, a w szczególności w przypadku:

1) rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Regulaminu Systemu MLS,
2) naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw do Baz Danych MLS przysługujących Usługodawcy,
3) opóźnienia Usługobiorcy w uiszczaniu opłat za korzystanie z Systemu przekraczającego 30 (trzydzieści) dni,
4) określonym w § 3 ust. 7 Regulaminu,
5) określonym w § 14 ust. 15 Regulaminu.

4. Wypowiedzenie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS przez Usługobiorcę może nastąpić drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail: mls@wspon.org.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres siedziby Usługodawcy.

5. Wypowiedzenie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS przez Usługodawcę następuje drogą elektroniczną. W tym celu Usługodawca przesyła Usługobiorcy wiadomość z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy na jego adres e-mail do doręczeń. Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS uważa się za wypowiedzianą Usługobiorcy z chwilą wysłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

6. Jeżeli wypowiedzenie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS przez Usługodawcę nie będzie możliwe w sposób określony w § 8 ust. 5 Regulaminu wypowiedzenie nastąpi w formie pisemnej poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres siedziby Usługobiorcy.

§ 9.

Zmiany w regulaminach oraz w umowie

1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie, Regulaminie Systemu MLS i Cenniku, wynikających ze:

1) zmian cen usług, z których Usługodawca korzysta w związku ze świadczeniem usług w ramach Systemu MLS, a w szczególności cen energii elektrycznej, cen usług IT, cen usług telekomunikacyjnych, cen usług obsługi organizacyjnej, cen usług bankowych, itp.,
2) wzrostu obciążeń publicznoprawnych, w tym podatkowych, a w szczególności podatku VAT;
3) wzrostu poziomu inflacji;
4) zmian funkcjonalności Systemu MLS lub jego parametrów technicznych,
5) zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli mają one wpływ na treść Regulaminu, Regulaminu Systemu MLS lub Cennika;
6) zmian Regulaminu, Regulaminu Systemu MLS uchwalanych przez Radę MLS Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości uchwalanych na poziomie ponadregionalnym,
7) względu na potrzebę usprawnienia procesów obsługi klienta, organizacji działalności gospodarczej Usługodawcy, procesów płatności, windykacji;
8) względu na zmiany w polityce cenowej Usługodawcy związanej z realizacją celów określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu,
9) zmiany nazwy handlowej Systemu MLS,
10) zmiany Loga Systemu MLS.

2. Usługodawca może dokonać zmian w Cenniku również ze względu na potrzebę zdyskontowania wysokiej jakości świadczonych usług i udostępnionych modułów współpracy w ramach Systemu MLS, ich przewagę konkurencyjną nad innymi usługami i produktami tego typu albo dodatkową potrzebę zwiększenia jakości lub konkurencyjności świadczonych usług i udostępnionych produktów.

3. Usługodawca dokonuje zmian w Regulaminie, Regulaminie MLS, Cenniku, w drodze elektronicznej poprzez doręczenie Usługobiorcy wiadomości o wprowadzanych zmianach na wskazany przez niego w Systemie MLS adres e-mail do doręczeń. Do wiadomości Usługobiorca załączy jednocześnie nową treść Regulaminu, Regulaminu MLS lub Cennika.

4. Zmiany w Regulaminie, Regulaminie MLS lub Cenniku wchodzą w życie z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zmieniony Regulamin, Regulamin MLS lub Cennik zostały doręczone Usługobiorcy, zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu, jeżeli nadto w okresie między ich doręczeniem Usługobiorcy a ich wejściem w życie, Usługobiorca nie wypowiedział Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

5. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, wypowiedzenie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS przez Usługobiorcę skutkuje jej rozwiązaniem z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zmieniony Regulamin, Regulamin MLS lub Cennik zostały doręczone Usługobiorcy zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu.

§ 10.

Szkolenia

1. Usługodawca może organizować bezpłatne szkolenia dotyczące korzystania z Systemu MLS. Usługobiorca zobowiązany jest do udziału w tych szkoleniach. Informacje o szkoleniach Usługodawca będzie przesyłał na Usługobiorcy adres e-mail do doręczeń lub udostępniał w ramach wiadomości dostępnych po kliknięciu ikony „Powiadomienia” w panelu sterowania, po zalogowaniu się Usługobiorcy na przypisane mu konto w Systemie MLS.

2. Usługodawca niezależnie od szkoleń, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, udostępnia Usługobiorcy w ramach funkcji panelu sterowania, po zalogowaniu się Usługobiorcy na przypisane mu konto w Systemie MLS, instrukcję obsługi Systemu MLS. Instrukcja obsługi Systemu MLS dostępna jest po kliknięciu w panelu sterowania ikony „Instrukcja”.

3. Usługobiorcy zaleca się, choć nie jest to jego zobowiązaniem, aby promował System MLS wśród innych Agencji Nieruchomości oraz wśród innych uczestników rynku nieruchomości.

§ 11.

Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, a w szczególności nieprawdziwość zawartości (danych) wprowadzanych do Bazy Danych MLS przez innych Usługobiorców uczestniczących w Systemie MLS.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Systemu MLS przez Usługobiorcę, w tym również za ewentualną utratę danych (zawartości), za wyjątkiem szkód, które zostały przez Usługodawcę wyrządzone umyślnie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie i korzystaniu z Systemu MLS, jeżeli zostaną one spowodowane ich awarią, przerwami technicznymi, konserwacją modernizacją, rozbudową, za wyjątkiem szkód, które zostały przez Usługodawcę wyrządzone umyślnie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie i korzystaniu z Systemu MLS, jeżeli zostaną one spowodowane awarią, przerwami technicznymi, konserwacją, modernizacją, rozbudową albo utratą kompatybilności przez programy biurowe, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, za wyjątkiem szkód, które zostały przez Usługodawcę wyrządzone umyślnie.

§ 12.

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje, a w szczególności związane niedostępnością funkcjonalności Systemu MLS, błędami w oprogramowaniu lub innymi dysfunkcjami Systemu MLS Usługobiorca powinien niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: mls@wspon.org.pl.

2. Reklamacje złożone po godzinie 16.00 danego dnia będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Przez dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego rozpatrzenia będzie sąd dla obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

§ 13.

Ochrona danych osobowych

1. Polityka prywatności związana z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy lub innych osób, których te dane dotyczą, realizowana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Polityka prywatności stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 14.

Umowa o przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca w ramach narzędzi Systemu MLS może wprowadzać i przetwarzać w Systemie MLS dane osobowe swoich Użytkowników i Zamawiających oraz przetwarzać dane osobowe innych Usługobiorców, Użytkowników i Zamawiających wprowadzone do Systemu MLS przez innych Usługobiorców:

1) imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, zdjęcia Użytkowników,
2) imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejsce zamieszkania, adres nieruchomości Zamawiającego.

2. Usługobiorca w ramach narzędzi Systemu MLS samodzielnie lub wspólnie z innymi Usługobiorcami dokonuje ustalenia celów oraz sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, oraz danych swoich Użytkowników i Zamawiających i może w szczególności dane te zbierać, utrwalać, organizować, porządkować, przechowywać, adaptować lub modyfikować, pobierać, przeglądać, wykorzystywać, ujawniać poprzez przesłanie, w inny sposób udostępniać, dopasowywać, ograniczać, usuwać lub niszczyć.

3. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, danych osobowych, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, jest Usługobiorca, który te dane wprowadza i je przetwarza.

4. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu. Usługodawca przetwarza te dane, jako podmiot przetwarzający, jedynie w imieniu Usługobiorcy w celu zapewnienia mu możliwości korzystania z funkcji Systemu MLS w związku z zawartą Umową o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

5. Usługodawca przetwarza dane, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, przez czas obowiązywania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS. Po rozwiązaniu Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, zależnie od decyzji Usługobiorcy, Usługodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

6. Usługodawca przetwarza dane, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, wyłącznie w zakresie zgodnym z poleceniem Usługobiorcy związanym z daną operacją ich przetwarzania. Polecenie Usługobiorcy wyrażane jest poprzez skorzystanie z dostępnych narzędzi Systemu MLS odnoszących się do przetwarzania tych danych, np. poprzez użycie komend dotyczących zapisu tych danych, ich zmiany, usunięcia, przeglądnięcia, ujawnienia poprzez przesłanie, udostępnienia w inny sposób.

7. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.

8. Usługodawca w ramach Systemu MLS wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, a w szczególności zapewnia:

1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

9. Usługodawca, w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dotyczą dane osobowe, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

10. Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

11. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Usługobiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę na przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

12. Wprowadzenie i przetwarzanie przez Usługobiorcę danych osobowych Użytkowników lub Zamawiającego w ramach Systemu MLS dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca przed ich wprowadzeniem uzyskał ich zgodę na tego typu przetwarzanie oraz przekazał tym osobom wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO.

13. Dla wykazania spełnienia wymogu, o którym mowa § 14 ust. 12 Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest uzyskać udokumentowane potwierdzenie Użytkownika lub Zamawiającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych w ramach Systemu MLS oraz udokumentowane potwierdzenie przekazania im informacji o: (i) danych Usługodawcy, (ii) podstawie prawnej przetwarzania (w szczególności art. 6 ust. 1 lit a i b RODO), (iii) odbiorcach ich danych w ramach Systemu MLS lub ich kategoriach, (iv) okresie, przez który ich dane osobowe będą przechowywane w Systemie MLS, (v) o prawie do żądania od Usługobiorcy dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, (vi) prawie do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie ich danych w ramach Systemu MLS w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (vii) o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, (viii) o braku przetwarzania danych w ramach Systemu MLS w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o braku ich profilowania.

14. Potwierdzenie przez Zamawiającego wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Systemu MLS oraz udokumentowane potwierdzenie przekazania mu informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, powinno być zawarte w łączącej Usługobiorcę z Zamawiającym Umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności lub w jej załącznikach.

15. Usługodawca może weryfikować spełnienie przez Usługobiorcę obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 12, 13, 14, a w razie stwierdzenia ich naruszeń wezwać Usługobiorcę do ich usunięcia, a w razie braku skuteczności takiego wezwania wypowiedzieć Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

16. Wypowiedzenie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o przetwarzanie danych osobowych.

§ 15.

Odpowiedzialność Usługobiorcy za zachowania Użytkowników

Zachowania Użytkowników podejmowane w ramach korzystania z Systemu MLS są uznawane za zachowania samego Usługobiorcy, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność, jak za własne zachowania.

§ 16.

Adres siedziby Usługobiorcy

Usługobiorca jest zobowiązany informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie adresu siedziby swego przedsiębiorstwa ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia dokonywane przez Usługodawcę na ostatni znany adres Usługobiorcy uważać się będzie za skuteczne.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, Regulamin Systemu MLS oraz Cennik obowiązują:
1) od dnia 01 lipca 2020 r. wszystkich Usługobiorców, którzy Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS zawarli przed dniem 1 czerwca 2020r.;
2) od dnia 01 czerwca 2020r. wszystkich Usługobiorców, którzy Umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS zawarli po dniu 31 maja 2020r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”
REGULAMIN SYSTEMU MLS
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z Systemu MLS. Regulamin obowiązuje każdego Pośrednika, Agencje Nieruchomości i wszystkie inne osoby działające w Systemie MLS, biorące udział przy realizacji Zgłoszenia, zarówno po stronie Zgłaszającego, jak i Klienta.

§ 2

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie propozycji zmian przygotowanych uprzednio przez Komisję MLS Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia nie jest związany propozycjami zmian Komisji MLS Stowarzyszenia.
2. Przyjęte, w trybie określonym w § 2 ust. 1 powyżej, zmiany niniejszego Regulaminu wiążą strony Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, jeżeli zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”.

§ 3

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są jego Aneksy.

§ 4

Użyte w Regulaminie terminy zaczynające się z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
Baza Danych MLS
zbiór Danych, wprowadzanych przez Użytkowników do Systemu MLS;
Dane MLS
informacje wprowadzane, przetwarzane i pobierane z Oprogramowania MLS przez Użytkowników;
Domena MLS
domena / strona internetowa wykorzystywana dla potrzeb MLS NIERUCHOMOŚCI – www.mls.com.pl ; mls.org.pl;
Klient
podmiot lub osoba zainteresowana Zgłoszeniem wprowadzonym do Systemu MLS;
Narzędzie MLS
interfejs do obsługi Oprogramowania MLS;
Nieruchomość
przedmiot majątkowy określony art. 179b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.);
Oprogramowanie MLS
oprogramowanie komputerowe wraz z interfejsem w postaci narzędzia MLS wykorzystujące Domeny MLS w sieci Internet, służące do wprowadzania i przetwarzania Danych MLS, elektronicznej wymiany informacji oraz zawierania transakcji w Systemie MLS;
Pośrednik
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), który przystąpił do Systemu MLS na podstawie Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS;
Regulamin
Niniejszy Regulamin Systemu MLS;
Stowarzyszenie
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19, lok. 3 (00-511 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172046, posiadające NIP: 5261005039;
System MLS
system określający zasady współpracy pomiędzy Pośrednikami, wykorzystujący różne środki organizacyjne i techniczne, w tym Oprogramowanie MLS, jak również umowy, aneksy, regulaminy, cenniki i inne dokumenty regulujące zasady współpracy pomiędzy uczestnikami Systemu MLS, których celem nadrzędnym celem jest realizacja umów pośrednictwa zawartych przez Pośrednika ze Zgłaszającym lub Klientem;
Transakcja
umowa przenosząca prawa do Nieruchomości bądź też mająca za przedmiot korzystanie z Nieruchomości na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym również nieodpłatnie zawarta pomiędzy Zgłaszającym a Klientem;
Użytkownik
Pośrednik lub osoba działająca w Systemie MLS w imieniu i na rzecz Pośrednika;
Użytkownik wprowadzający
Użytkownik, który wprowadził dane Zgłoszenie do Systemu MLS;
Użytkownik współpracujący
Użytkownik współpracujący z innym Użytkownikiem na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Pośrednikami w zakresie pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami wprowadzonymi do Systemu MLS, w tym także Użytkownik wskazujący Klienta w Systemie MLS;
Zgłaszający
podmiot lub osoba, której przysługują prawa dotyczące Nieruchomości, przedstawiająca Zgłoszenie jej dotyczące, wprowadzane następnie do Systemu MLS przez Użytkownika wprowadzającego;
Zgłoszenie
zgłoszenie z klauzulą wyłączności dotyczące Nieruchomości, wprowadzane do Bazy Danych MLS zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję MLS Stowarzyszenia. Zgłoszenie w rozumieniu Regulaminu stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 k.c. i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następne k.c..
Definicje powyższych terminów zostały ustalone wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu i nie mają do nich zastosowania inne definicje występujące w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W SYSTEMIE MLS

§ 5

Przystąpienie Pośrednika do Systemu MLS rodzi takie skutki, jakie byłyby wynikiem zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Pośrednikami w zakresie pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami wprowadzonymi do Systemu MLS z każdym Pośrednikiem działającym w tym Systemie na warunkach określonych w Regulaminie.

OBOWIĄZKI POŚREDNIKA UCZESTNICZĄCEGO W SYSTEMIE MLS

§ 6

Obowiązki ogólne

1. Użytkownik obowiązany jest do rzetelności i staranności w stosunkach z innymi Użytkownikami, a także ze Zgłaszającymi i Klientami.

2. Pośrednik obowiązany jest stosować w umowach pośrednictwa zapisy chroniące interesy innych Pośredników, uczestniczących w Systemie MLS, poprzez informowanie swoich Klientów o fakcie współpracy z innymi Pośrednikami.

3. Pośrednik zgłasza do Systemu MLS osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz, poprzez nadanie im loginu. Pośrednik jest także zobowiązany do zgłaszania bez zbędnej zwłoki faktu zakończenia z współpracy z osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz poprzez odebranie im loginu.

4. Osoby działające w imieniu i na rzecz Pośrednika muszą być objęte jego ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć z działania tych osób w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.);, zgodnie z art. 181 ust. 3 tej ustawy.

5. Pośrednik odpowiada za wszystkie działania i zaniechania osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.

6. Pośrednik nie ma prawa udostępniać dostępu do systemu MLS innym Pośrednikom i wprowadzania poprzez swoje konto w systemie MLS, ofert innych Pośredników.

§ 7

Ogólne warunki współpracy

Pośrednik pobierający od Użytkownika współpracującego dane osobowe Klienta, obowiązany jest do zapewnienia ochrony tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

§ 8

Obowiązki Użytkownika wprowadzającego Zgłoszenie do Systemu MLS

1. Użytkownik wprowadzający zobowiązany jest do zebrania i zweryfikowania informacji dotyczących Nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie których Zgłaszający dokonuje zgłoszenia Nieruchomości, do dokładnego ustalenia jej stanu prawnego, a także do dokonania oględzin Nieruchomości i sporządzenia jej szczegółowego opisu przed wprowadzeniem do Systemu MLS.

2. Użytkownik wprowadzający ma obowiązek dokonywania stałej aktualizacji wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 i niezwłocznego wprowadzenia wszelkich zachodzących zmian w stanie prawnym bądź faktycznym Nieruchomości do Systemu MLS z uwzględnieniem zapisów § 14 i § 15 Regulaminu.

3. Użytkownik wprowadzający ma obowiązek przechowywania w swoim biurze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, danych, w tym kserokopii dokumentów, niezbędnych do kontroli prawidłowości i prawdziwości Zgłoszeń wprowadzonych przez niego do Systemu MLS lub wprowadzonych przez osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu.

4. Na Użytkowniku wprowadzającym ciąży obowiązek pozyskania, zebrania i przygotowania wszelkich dokumentów od Zgłaszającego niezbędnych do zawarcia Transakcji, a także wykonywania z Użytkownikiem współpracującym innych ustalonych dwustronnie czynności prowadzących do zawarcia transakcji.

5. Użytkownik wprowadzający ma obowiązek udostępniać wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą Nieruchomości na żądanie Użytkownika współpracującego w ramach Systemu MLS.

6. Użytkownik wprowadzający może kontaktować się z Klientem wskazanym przez Użytkownika współpracującego tylko za jego zgodą. Użytkownik wprowadzający nie ma prawa, bez zgody Użytkownika współpracującego, który wskazał Klienta, proponować temu Klientowi innych Nieruchomości i usług.

§ 9

Obowiązki Użytkownika współpracującego

1. Użytkownik współpracujący zobowiązany jest do uzgadniania sposobu i terminu każdej prezentacji Nieruchomości z Użytkownikiem wprowadzającym.

2. Użytkownik współpracujący, obowiązany jest udostępnić dane osobowe Klienta Użytkownikowi wprowadzającemu, zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 1 Regulaminu.

3. Użytkownik współpracujący może kontaktować się ze Zgłaszającym tylko za zgodą Użytkownika wprowadzającego.

UMOWY POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 10

1. Wprowadzane do Systemu MLS mogą być tylko Zgłoszenia wynikające z umów pośrednictwa zawartych na zasadach wyłączności w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

2. Użytkownik wprowadzający ma obowiązek poinformowania Zgłaszającego o tym, że jego Zgłoszenie zostanie wprowadzone do Systemu MLS, w tym przekazania mu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, o których mowa w § 7 Regulaminu.

WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU MLS

§ 11

Użytkownik ma obowiązek przekazania każdego Zgłoszenia do Systemu MLS w terminie 72 godzin od chwili zawarcia ze Zgłaszającym umowy pośrednictwa zgodnie z § 10 Regulaminu, chyba że Zgłaszający pisemnie nie wyraził zgody na wprowadzenie Zgłoszenia do Systemu MLS.

§ 12

Zgłoszenie może być zablokowane w Systemie MLS przez Użytkownika wprowadzającego jedynie w sytuacji zawarcia umowy przedwstępnej, Transakcji, umowy zobowiązującej lub po przyjęciu przez Zgłaszającego oferty.

§ 13

Uznanie Zgłoszenia za nieaktywne w Systemie MLS możliwe jest jedynie wskutek wygaśnięcia lub rozwiązania umowy pośrednictwa, która była zawarta na wyłączność na czas określony albo zawarcia Transakcji albo też rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS z Pośrednikiem. W przypadku zawarcia Transakcji dotyczącej tylko części Zgłoszenia, za nieaktywną uznana będzie tylko część takiego Zgłoszenia.

§ 14

Użytkownik wprowadzający ma obowiązek aktualizowania wprowadzonych przez siebie Danych MLS w Systemie MLS oraz do umieszczania innych informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji.

§ 15

Użytkownik wprowadzający ma obowiązek rzetelnego wprowadzenia danych dotyczących ceny transakcji do Systemu MLS, w terminie 72 godzin od chwili zawarcia Transakcji.

§ 16

Zasady wprowadzania Danych MLS do Systemu MLS stanowią Aneks nr 1 do Regulaminu.

WSKAZYWANIE KLIENTA I PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI

§ 17

1. Użytkownik wprowadzający potwierdza wskazanie, a Użytkownik współpracujący wskazuje Klientów poprzez ich rejestrację w Systemie MLS oraz pobranie adresu w Systemie MLS lub w sposób pisemny.

2. Na Użytkowniku współpracującym ciąży obowiązek posiadania dowodów potwierdzających fakt reprezentowania Klienta.

3. Użytkownik wprowadzający może odmówić potwierdzenia wskazania Klienta tylko w przypadku posiadania wcześniejszego, pisemnego zgłoszenia tego Klienta lub posiadania pokwitowania od tego Klienta potwierdzającego otrzymanie wcześniejszej informacji o Nieruchomości.

4. Użytkownik wprowadzający oraz Użytkownik współpracujący ustalają pozostałe zasady potwierdzania wskazań Klientów.

§ 18

1. Użytkownik wprowadzający zobowiązany jest do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o Nieruchomości Użytkownikowi współpracującemu, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania. Obowiązany jest także przedstawić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące Nieruchomości objętej Zgłoszeniem. Ma obowiązek dokonania na życzenie Użytkownika współpracującego niezwłocznej prezentacji Nieruchomości.

2. W przypadku zainteresowania kilku Klientów tą samą Nieruchomością nie wolno odmówić jej prezentacji innym Klientom, aż do czasu zablokowania Zgłoszenia zgodnie z § 12.

DEKLAROWANIE I WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

§ 19

1. Użytkownik wprowadzający ma obowiązek zadeklarowania wynagrodzenia dla Użytkownika współpracującego, który będzie reprezentować Klienta zainteresowanego Zgłoszeniem. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Użytkownik wprowadzający może zadeklarować wysokość wynagrodzenia w sposób dowolnie przez siebie przyjęty, w tym poprzez określenie go w wysokości 0 (zero) złotych lub 0% (zero procent).

2. Z chwilą wprowadzenia Zgłoszenia do Systemu MLS wynagrodzenie przysługujące Użytkownikowi współpracującemu jest określane kwotowo lub procentowo w stosunku do wartości Transakcji bądź też według mieszanego kryterium kwotowo-procentowego; w każdym jednak wypadku zadeklarowane wynagrodzenie oznacza kwotę netto, bez należnego podatku VAT lub kwotę brutto z należnym podatkiem przy czym podatek VAT jest doliczany do wynagrodzenia o ile Użytkownik współpracujący wystawiający fakturę jest podatnikiem podatku VAT. Jeśli wynagrodzenie określone jest w innej walucie niż PLN wówczas rozliczenie zadeklarowanego wynagrodzenia następuje w PLN przeliczonego wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia Transakcji.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, może ulegać zmianie. W wypadku zawarcia Transakcji dotyczącej tylko części Zgłoszenia, zadeklarowane dla całego Zgłoszenia wynagrodzenie należne jest jedynie w części wyliczonej jako stosunek powierzchni Nieruchomości, która stała się przedmiotem Transakcji do oferowanej powierzchni Nieruchomości wprowadzonej do Systemu MLS przez Użytkownika wprowadzającego w chwili zgłoszenia Klienta przez Użytkownika współpracującego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, Pośrednik jest związany deklaracją wynagrodzenia wobec Użytkownika współpracującego, przy udziale którego zostanie zrealizowana Transakcja; jakiekolwiek warunki bądź zastrzeżenia mogące ograniczać zobowiązanie przyjęte wskutek złożenia deklaracji są uważane za nieistniejące niezależnie od tego, kiedy zostałyby dodane.

5. Pośrednik nie ma obowiązku ujawniania swojego wynagrodzenia, jakie ma uzyskać od Zgłaszającego.

§ 20

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Użytkownikowi współpracującemu za wskazanie Klienta, który następnie dokonał Transakcji ze Zgłaszającym, wynika z zadeklarowanej propozycji złożonej przez Użytkownika wprowadzającego, zgodnej z zasadami paragrafu poprzedzającego i aktualnej w chwili zgłoszenia Klienta przez Użytkownika współpracującego.

2. Do obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Użytkownikowi współpracującemu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o ofercie i jej przyjęciu; w szczególności, wskazanie Klienta przez Użytkownika współpracującego jest uważane za przyjęcie przez niego oferty deklarowanego wynagrodzenia.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS Pośrednik, który wprowadził Zgłoszenie zobowiązany jest do zapłaty zadeklarowanego zgodnie z zasadami § 19 wynagrodzenia z Transakcji przysługującego Użytkownikowi współpracującemu. Pośrednik, który wskazał Klienta zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia, co do Transakcji dokonanych z udziałem wskazanego Klienta.

§ 21

Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty części wynagrodzenia otrzymanego od Zgłaszającego Użytkownikowi współpracującemu z tytułu transakcji dokonanych z jego udziałem, zgodnie z zasadami Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia od Zgłaszającego. Pośrednik może się zwolnić jedynie wykazując, iż nie uzyskanie należnego wynagrodzenia było wynikiem okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności.

STANDARDY GRAFICZNE

§ 22

1. Obowiązują standardy wymagane przez narzędzie Systemu MLS.

2. Każdy Użytkownik uczestniczący w Systemie MLS ma prawo używania i promowania logo Systemu MLS oraz stosowania elementów tożsamości wizualnej, zgodnie z licencją udzieloną przez Stowarzyszenie w umowie o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU I KARY ZA ICH NARUSZENIE

§ 23

1. Zasady kontroli wykonywania obowiązków określonych Regulaminem stanowią Aneks nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Komisja MLS może nałożyć karę pieniężną wyszczególnioną w Katalogu Kar Pieniężnych, a w przypadkach szczególnie rażących Pośrednik lub inny Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości dostępu i korzystania z Systemu MLS.
Katalog kar pieniężnych stanowi Aneks nr 3 do niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Zalecane jest przejście szkolenia wstępnego z zakresu działania Systemu MLS przez wszystkich jego Użytkowników.

ANEKS NR 1. DO REGULAMINU SYSTEMU MLS:
ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU MLS

1. Pośrednik i Użytkownicy przez niego zgłoszeni do Systemu MLS otrzymują osobiste hasła dostępu (loginy) umożliwiające im korzystanie z Systemu MLS. Pośrednik i Użytkownicy zobowiązani są chronić powyższe hasła przed dostępem do nich osób niepowołanych.

2. Dane wprowadzane do Systemu MLS powinny być zgodne z technicznymi wymaganiami Oprogramowania MLS, przewidującymi m.in. rodzaj oraz minimalną ilość Danych MLS, jaką Użytkownik ma obowiązek podać. Sposób ich wprowadzania powinien odpowiadać przeznaczeniu poszczególnych pól; niedopuszczalne jest wprowadzanie w jakimkolwiek polu danych, które nie odpowiadają przeznaczeniu tego pola.

3. Użytkownik może wprowadzać do Systemu MLS tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania.

4. Wprowadzenie Danych MLS do Systemu MLS jest równoznaczne z oświadczeniem, że Pośrednik zawarł ze Zgłaszającym zgodną z prawem umowę pośrednictwa, zabezpieczającą wypłatę wynagrodzenia zgodnie z klauzulą wyłączności, oraz spełnił obowiązek wynikający z RODO.

5. Pośrednik ma prawo prezentowania na swoich firmowych stronach internetowych ofert, które zostały wprowadzone do Systemu MLS przez innych Pośredników, o ile w każdym poszczególnym wypadku inny Pośrednik wprowadzający taką ofertę wyraził na to zgodę w imieniu Zgłaszającego.

6. Pośrednik nie ma prawa prezentowania na innych portalach ofert z Systemu MLS, poza własnymi stronami www, które zostały do tego systemu wprowadzone przez innego Pośrednika.

7. Użytkownik wprowadzający podczas wprowadzania Zgłoszenia do Systemu MLS ma bezwzględny obowiązek wypełniania pól w Oprogramowaniu MLS zgodnie wymaganiami narzędzia Systemu MLS.

ANEKS NR 2. DO REGULAMINU SYSTEMU MLS:
ZASADY KONTROLI WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH REGULAMINEM
PROCEDURY KONTROLI

1. Podstawową funkcją kontroli jest funkcja korygująca. Kontrola polega na zebraniu informacji o wykroczeniu, zaproponowaniu korekt postępowania Pośredników i Użytkowników kontrolowanych. Podstawowym narzędziem korygującym jest zawiadomienie o konieczności korekty, kary z katalogu kar pieniężnych oraz przekazanie zebranej dokumentacji do Komisji MLS Stowarzyszenia.

2. Kontrolę przeprowadza uprawniony pracownik odpowiedzialny za System MLS w zakresie Pośredników, którzy przystąpili do Systemu MLS.

3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad przeprowadza Komisja MLS Stowarzyszenia.

4. Zebranie informacji o wykroczeniu polega na zebraniu informacji z Bazy Danych MLS oraz jeśli osoba kontrolująca uzna to za konieczne od dowolnej osoby przekazującej dobrowolnie informacje lub z innych dostępnych źródeł. Pośrednik jest zobowiązana na żądanie osoby kontrolującej dostarczyć dokumenty dotyczące zgłoszeń.

5. Wniosek o zauważonych nieprawidłowościach może złożyć każdy Użytkownik, a w szczególności pracownicy Stowarzyszeń. Wnioski o zauważonych nieprawidłowościach można składać alternatywnie przy użyciu: (1) poczty skrzynki poczty elektronicznej: mls@wspon.org.pl , (2) formularza elektronicznego dostępnego w ramach Narzędzi MLS, (3) na piśmie kierując wnioski pocztą lub składające je osobiście pod adresem siedziby Stowarzyszenia. Wnioski o zauważonych nieprawidłowościach muszą zawierać co najmniej dane: kto składa wniosek, kogo dotyczy, jaki zapis regulaminu został przekroczony, uzasadnienie wniosku.

6. Procedury przyjmowania, uzupełniania i odrzucania wniosku zatwierdza Komisja MLS Stowarzyszenia.

7. Jeśli wniosek dotyczy umieszczenia w którymkolwiek z pól formularza obowiązującego Użytkowników informacji nie odpowiadających przeznaczeniu danego pola, w szczególności – tekstu reklamowego bądź numerów telefonów kontaktowych pracownik odpowiedzialny za MLS zawiesza ofertę oraz wysyła e-mailem upomnienie do Użytkownika odpowiedzialnego za zgłoszenie wyznaczając termin nie dłuższy niż 72 godziny na usunięcie przedmiotowych informacji. W przypadku niezastosowania się do upomnienia w wyznaczonym terminie naliczana jest kara zgodnie z Katalogiem Kar Pieniężnych. Od naliczonej kary, po jej uiszczeniu przysługuje odwołanie, które rozpatruje Komisja MLS Stowarzyszenia. W przypadku zwrotu kary odsetki nie przysługują.

ANEKS NR 3. DO REGULAMINU SYSTEMU MLS:
KATALOG KAR PIENIĘŻNYCH

1. Zebrane środki, uzyskane z pobranych kar przeznaczone będą na rozwój Systemu MLS.

2. W przypadku nie podania informacji w sposób prawidłowy, zgodnie z pkt 9. Aneksu nr 1 Regulaminu Systemu MLS obowiązującego uczestników Systemu MLS, Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 50 zł za każde nieprawidłowo wypełnione Zgłoszenie.

3. Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 100 zł za każde nieprawidłowo wypełnione Zgłoszenie, w przypadku umieszczenia w którymkolwiek z pól formularza informacji nie odpowiadających przeznaczeniu danego pola, w szczególności:

1) w polu opis – informacji innych niż dotyczące Nieruchomości i jej położenia;
2) w polu przeznaczonym na zdjęcie Nieruchomości – danych takich jak nazwa lub logo firmy, numery telefonów, adres strony internetowej i innych elementów o charakterze reklamowym nawet w sposób pośredni jako elementy zdjęć nieruchomości.

4. Pośrednik naruszający w inny sposób obowiązek poprawnego wprowadzenia informacji o Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 50 zł za każde nieprawidłowo wypełnione Zgłoszenie.

5. Pośrednik naruszający obowiązek przekazywania wszelkich niezbędnych informacji o Nieruchomości oraz dokonywania niezwłocznej jej prezentacji innemu Pośrednikowi zgłaszającemu Klienta, także w sytuacji, kiedy sam posiada Klienta zainteresowanego Nieruchomością, zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 200 zł.

6. W przypadku nieprawidłowego zablokowania Zgłoszenia bez podpisania umowy przedwstępnej, umowy zobowiązującej lub przyjęcia oferty przez Zamawiającego, Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

7. W przypadku udostępnienia osobistego hasła dostępu do Systemu MLS (loginu) nieuprawnionym osobom, Pośrednik będący właścicielem loginu zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.

8. W przypadku udostępnienia danych z Systemu MLS osobom nieuprawnionym Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.

9. W przypadku nie dokonania aktualizacji danych wprowadzanych do Systemu MLS w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych, Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 100 zł.

10. W przypadku nie umieszczenia danych o dokonanych transakcjach do Systemu MLS, w terminie 72 godzin od zawarcia transakcji, Pośrednik zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

11. Zapłata powyższych kar pieniężnych nie wyklucza dochodzenia przez Stowarzyszenie z którym/poprzez które Pośrednik zawarł umowę o dostęp i korzystanie z Systemu MLS odszkodowania za poniesioną szkodę przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary pieniężnej.

12. Przepisy pkt 1-11 stosuje się odpowiednio do Pośrednika jeśli naruszeń, o których mowa w pkt 2-11 powyżej dopuści się osoba działająca w Systemie MLS w imieniu i na jego rzecz tego Pośrednika na podstawie zgłoszenia tej osoby do Systemu MLS i nadaniu jej loginu zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”
CENNIK
Cennik opłat abonamentowych związanych z zawarciem Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS
Opłata podstawowa – 412 złotych – Opłata promocyjna – 179 złotych –
Warunki kwalifikujące: Warunki kwalifikujące:
1) Usługobiorca posiada siedzibę w Województwie Mazowieckim lub Pomorskim oraz,

2) żadna osoba w strukturze organizacyjnej Usługobiorcy nie jest członkiem WSPON lub innego stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

Warunek Nr 1:

 1) Usługobiorca posiada siedzibę na obszarze Województwa Mazowieckiego lub Pomorskiego oraz,

2) co najmniej jedna osoba w strukturze organizacyjnej Usługobiorcy jest członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

Warunek Nr 2:

 Usługobiorca posiada siedzibę na obszarze województwa innego niż Województwo Mazowieckie oraz Pomorskie.

Wyjaśnienia i uwagi
Pod pojęciem „osoby w strukturze organizacyjnej Usługobiorcy” należy rozumieć, np.: (i) właściciela firmy, (ii) wspólnika, (iii) członka zarządu, (iv) członka organu nadzorczego, (v) osobę zatrudnioną w firmie na umowę o pracę, (vi) osobę zatrudnioną w firmie na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest trwałe i powtarzające się wspieranie czynności pośrednictwa realizowanych przez  Usługobiorcę.
W przypadku, gdy Usługobiorca prócz obszaru Województwa Mazowieckiego lub Pomorskiego, w którym znajduje się jego siedziba, posiada również na obszarze innych województw dodatkowo urządzone biura lub oddziały, jest on wówczas zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty promocyjnej liczonej odrębnie w stosunku do każdego z województw, w którym ma biuro lub oddział.

 

Przykład: Usługobiorca ma w Woj. Mazowieckim siedzibę w Warszawie i dodatkowo jedno biuro w Radomiu, a nadto posiada jedno biuro w Woj. Wielkopolskim i trzy biura w Woj. Małopolskim; Usługobiorca uiści opłatę podstawową w wysokości 1 X 412 zł = 412 złotych (za Woj. Mazowieckie) oraz dodatkowo opłatę promocyjną w łącznej wysokości 2 X 179 zł = 358 zł (za Woj. Wielkopolskie, Woj. Małopolskie), a więc łącznie: 412 zł + 358 zł = 770 złotych.

Uzyskanie prawa do opłaty promocyjnej wymaga spełnienia, tylko jednego z wyżej wymienionych warunków kwalifikujących (albo Warunku Nr 1 albo Warunku Nr 2).
Jeżeli osoba w strukturze organizacyjnej Usługobiorcy, będąca członkiem WSPON lub stowarzyszenia  zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, funkcjonuje jednocześnie w strukturze dwóch lub więcej Usługobiorców, prawo do opłaty promocyjnej może wówczas przysługiwać tylko jednemu z Usługobiorców.
W przypadku, gdy Usługobiorca prócz obszaru województwa, w którym znajduje się jego siedziba, posiada również na obszarze innych województw dodatkowo urządzone biura lub oddziały, jest on wówczas zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty promocyjnej liczonej odrębnie w stosunku do każdego z województw, w którym ma biuro lub oddział.


Przykład
: Usługobiorca ma siedzibę w Poznaniu w Woj. Wielkopolskim i dodatkowo jedno biuro w Gnieźnie w Woj. Wielkopolskim, a nadto posiada jedno biuro w Woj. Małopolskim i trzy biura w Woj. Mazowieckim; Usługobiorca uiści opłatę promocyjną w łącznej wysokości 3 X 179 zł = 537 zł (za Woj. Wielkopolskie, Woj. Małopolskie, Woj. Mazowieckie).

Wszystkie podane w Cenniku wartości wyrażone w złotych polskich są wartościami netto. Do każdej z nich WSPON doliczy podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu rozliczenia. Wszystkie podane w Cenniku wartości wyrażone w złotych polskich są wartościami netto. Do każdej z nich WSPON doliczy podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu rozliczenia.
ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”

Wstęp

W celu realizacji wymagań określonych przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie ustala następującą politykę prywatności.

§ 1

Użyte w niniejszej Polityce prywatności definicje, pisane dużymi literami, będą oznaczać:

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
2) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
3) Usługodawca – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 19 lok. 3 (00-511), wpisane do Rejestru przedsiębiorców oraz jednocześnie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172046, posiadające NIP: 5261005039, adres e-mail: wspon@wspon.org.pl
4) Usługobiorca – Agencja Nieruchomości, która jest stroną Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS,
5) Agencja Nieruchomości – przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
6) System MLS – stworzony przez Usługodawcę, dostępny drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Systemów teleinformatycznych, Środków komunikacji elektronicznej oraz Bazy danych MLS, system współpracy pomiędzy Usługobiorcami umożliwiający im w szczególności komunikację, w tym zawieranie umów o współpracę, w celu realizacji zawartych przez Usługobiorców Umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności,
29
7) Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Agencją Nieruchomości, na podstawie której Usługodawca w szczególności udziela Agencji Nieruchomości prawa dostępu i korzystania z Systemu MLS, a której warunki zawarcia i rozwiązania, jak również treść jej praw i obowiązków określa Regulamin, Regulamin Systemu MLS oraz Cennik,
8) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), którego Załącznikiem jest niniejsza Polityka prywatności,
9) Polityka prywatności – niniejszy dokument.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, jest Usługodawca.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.

§ 3

1. W celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, jak również w celu realizacji ewentualnych roszczeń Usługodawcy wobec Usługobiorcy lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Usługobiorcy lub osób trzecich przeciwko Usługodawcy związanych z zawartą Umową o dostęp i korzystanie z Systemu MLS, a ponadto w celu wypełnienia ciążących na Usługodawcy z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązków w zakresie księgowości, rachunkowości, rozliczeń podatkowych, archiwizacji, Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko Usługobiorcy,
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca będący osobą fizyczną umocował taką osobę do działania w jego imieniu w celach, o których mowa powyżej,
3) imię i nazwisko osoby fizycznej reprezentującej Usługobiorcę nie będącego osobą fizyczną, jeżeli umocowanie tej osoby do działania w imieniu Usługobiorcy w celach, o których mowa powyżej, wynika z przepisów ustawy, pełnomocnictwa lub prokury,
4) nazwę firmy Usługobiorcy,
5) NIP firmy Usługobiorcy,
6) adres siedziby firmy Usługobiorcy,
7) adres e-mail Usługobiorcy lub osób go reprezentujących,
8) telefon Usługobiorcy lub osób go reprezentujących.

2. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1 punkt od 1 do 8 jest niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS oraz świadczenia przez Usługobiorcę usług w ramach jej wykonania.

3. Podanie przez Usługobiorcę danych, o których mowa w § 3 ust. 1 punkt od 1 do 8 jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny. Nie podanie tych danych przez Usługobiorcę skutkuje niemożliwością zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS.

4. Dane, o których mowa w § 3 ust. 1 punkt od 1 do 8 mogą być, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w § 3 ust. 1, przekazywane: (i) podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy pracę, usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, obsługi prawnej, (iii) sądów, komorników, organów administracji publicznej.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w § 3 ust. 1 punkt od 1 do 8 są art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy oraz art. 6 ust. 1 litera a), b), c), f) RODO.

6. Dane o których mowa w § 3 ust. 1 punkt 1 – 8 będą przechowywane przez Usługodawcę przez 3 (trzy) dni od dnia rejestracji konta w Systemie MLS, jeżeli w tym czasie nie dojdzie do zawarcia z Usługodawcą Umowy o dostęp i korzystanie, zgodnie z § 4 Regulaminu.

7. W razie zawarcia Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS dane, o których mowa w § 3 ust. 1 punkt 1 – 8, będą przechowywane przez Usługodawcę przez czas obowiązywania Umowy o dostęp i korzystanie, a także po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym: (i) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z wykonaniem umowy do czasu ich przedawnienia; (ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz celów archiwalnych, przez czas wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W celu świadczenia usług w ramach Systemu MLS Usługodawca może przetwarzać zdjęcie Usługobiorcy lub osób go reprezentujących. Decyzję o wprowadzeniu zdjęcia do Systemu MLS podejmuje samodzielnie Usługobiorca lub osoba go reprezentująca z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi w Systemie MLS. Podstawą prawną przetwarzania zdjęcia jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) RODO; wprowadzenie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

9. Przetwarzanie zdjęcia Usługobiorcy lub osób go reprezentujących nie jest niezbędne dla świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS lecz uniemożliwia Usługobiorcy w ramach dostępnych narzędzi Systemu MLS na wizualizację zdjęcia. Zdjęcie będzie przechowywane przez Usługodawcę przez czas obowiązywania Umowy o dostęp i korzystanie z Systemu MLS chyba, że Usługobiorca lub osoba go reprezentująca wcześniej sama je usunie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi w Systemie MLS.

10. Usługodawca nie przewiduje przekazywania zdjęcia Usługobiorcy lub osób go reprezentujących innym odbiorcom niż: (i) podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy pracę, usługi informatyczne, obsługi prawnej, (iii) sądów, komorników, organów administracji publicznej, , jeżeli będzie to niezbędne w celach określonych w § 3 ust. 1.

11. Usługodawca nie będzie podejmował wobec danych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 7, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w tym ich profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO. Nadto, nie będzie ich przekazywał do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12. Wprowadzenie przez Usługobiorcę danych jego reprezentantów, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 7, do Systemu MLS dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca przed ich wprowadzeniem uzyskał zgodę osób, których te dane dotyczą, na ich przetwarzanie przez Usługodawcę oraz przekazał tym osobom wszystkie informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 do 4 RODO.

13. Dla wykazania spełnienia wymogu, o którym mowa § 3 ust. 12, Usługobiorca zobowiązany jest uzyskać udokumentowane potwierdzenie osób, których dotyczą dane, o których mowa w § 3 ust. 1, o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w ramach Systemu MLS oraz udokumentowane potwierdzenie przekazania im informacji o: (i) danych identyfikujących Usługodawcę, (ii) podstawie prawnej przetwarzania (w szczególności art. 6 ust. 1 lit a i b RODO), (iii) odbiorcach danych, (iv) okresie, przez który ich dane osobowe będą przechowywane, (v) o prawie do żądania od Usługodawcy dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, (vi) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (vii) o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, (viii) o braku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o braku ich profilowania.

14. Dla potwierdzenie przekazania informacji, o których mowa w § 3 ust. 13, wystarczy przekazanie osobom, do których te informacje powinny być skierowane, niniejszej Polityki prywatności.

15. Usługodawca w ramach Systemu MLS wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 7, a w szczególności zapewnia:

5) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
6) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
7) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
8) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

16. Osoby, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę, zgodnie Polityką prywatności, są uprawnione do:

1) uzyskania od Usługodawcy odpowiedzi na zapytanie odnośnie przetwarzania przez Usługodawcę ich danych osobowych,
2) dostępu do swych danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a w szczególności do uzyskania informacji odnośnie: (i) celów przetwarzania ich danych osobowych, (ii) kategorii przetwarzanych danych osobowych, (iii) odbiorcach ich danych osobowych bądź ich kategoriach, (iv) planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie będzie to możliwe – kryteriach ustalania tego okresu,
3) żądania od Usługodawcy, niezwłocznego sprostowania ich danych osobowych – w przypadku, gdy okażą się nieprawidłowe lub niekompletne,
4) żądania od Usługodawcy niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt § 3 ust. 1 lub nie są w inny sposób przetwarzane przez Usługodawcę, (ii) cofnęli uprzednio udzieloną Usługodawcy lub Usługobiorcy zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, (iii) są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, (iv) muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub przepisach prawa polskiego,
5) żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) kwestionują ich prawidłowość – na okres pozwalający Usługodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania, (iii) Usługodawca nie potrzebuje już ich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one im potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6) żądania przekazania ich danych osobowych, w których posiadaniu jest Usługodawca do innego administratora,
7) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę dotyczących ich danych osobowych.

17. Osoby, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę, zgodnie Polityką prywatności na podstawie wyrażonej przez nich zgody, w celu cofnięcia tej zgody mogą swoje cofnięcie wysłać pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub wykorzystać w tym celu pocztę elektroniczną: wspon@wspon.org.pl

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”
LISTA CERTYFIKOWANYCH PROGRAMÓW BIUROWYCH ZINTEGROWANYCH Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMU MLS

1) ESTI – CRM

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „System MLS”

Newsletter