Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami-cookie
Strona internetowa stostuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.

Zasady współpracy

Podstawowe informacje na temat zasad współpracy w systemie MLS WSPON


Dostępność. uprawnienia:

Pełny dostęp do systemu MLS WSPON maja pośrednicy / przedsiębiorcy / firmy którzy maja podpisana ze WSPON lub innymi stowarzyszeniami, uczestnikami Ponadregionalnego systemu MLS umowę dostępu do systemu MLS. Dostęp ograniczonym do pełnego opisu ofert i wizualizacji posiadają również wszyscy zainteresowani (bez archiwum , funkcji analitycznych, adresów etc).

System MLS WSPON umożliwia jednoznaczne określenie osoby odpowiedzialnej i zakres odpowiedzialności w celu wyciągnięcia konsekwencji zawodowych wobec uczestnika systemu w szczególności do pośrednika odpowiedzialnego przed Komisjami MLS WSPON, Etyki, Sądem Koleżeńskim.

Dane zawarte w systemie:

Wszelkie informacje wprowadzane, zmieniane i archiwizowane do systemu MLS WSPON podlegają standaryzacji. Każdy uczestnik systemu (pośrednik / przedsiębiorca / firma) posiadający login zobowiązany jest do zweryfikowania informacji dotyczących oferty (nieruchomości spółdzielczego prawa) i zamawiającego usługę pośrednictwa (właściciela, pełnomocnika) na podstawie dokumentów, dostarczonych przez zamawiającego (właściciel, pełnomocnik nieruchomości spółdzielczego prawa) lub pozyskanych osobiście przez uczestnika systemu. Uczestnik systemu może wprowadzać do systemu MLS -WSPON tylko takie dane, co do których posiada sprawdzona wiedzę, zgodna ze standardami zawodowymi i Regulaminem MLS oraz takie, co do których przetwarzania (dane osobowe) otrzymał pisemną zgodę (właściciela, pełnomocnika nieruchomości, spółdzielczego prawa).

Aktualność danych i archiwizowanie danych

Uczestnik systemu ma obowiązek aktualizowania wprowadzanych przez siebie danych w Systemie MLS WSPON oraz do umieszczania informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili podjęcia informacji o zmianie tych danych lub zawarcia transakcji. System automatycznie zbiera dane archiwalne, co stanowić będzie podstawę przeprowadzania analiz rynku. Warszawski WSPON poprzez MLS WSPON współpracuje z Amronem (instytucja powołana przez Związek Banków Polskich do badania rynku nieruchomości), uczelniami wyższymi w celu określenia, jakie dane i w jaki sposób zbierane będą posiadały największą wartość analityczną poznawczą do analizowania rynku nieruchomości.

Podział prowizji

Komisja MLS rekomenduje uczestnikom systemu współpracę, w której zobowiązani są oni do zapłaty części wynagrodzenia otrzymanego od (właściciela, pełnomocnika nieruchomości, spółdzielczego prawa) innym uczestnikom systemu z tytułu transakcji dokonanych z ich udziałem. Pozwala to na pobieranie wynagrodzenia tylko od właściciela nieruchomości. Sytuacja taka w połączeniu ze wspólną dla wszystkich bazą ofert zmusza do konkurowania jakością obsługi klienta.

Umowy pośrednictwa (*patrz umowa systemowa), zasady etyki oraz standardy zawodowe

Przy zawieraniu systemowej umowy pośrednictwa uczestnicy systemu MLS WSPON zobowiązani są w celu zabezpieczenia interesów drugiej strony umowy oraz innych uczestników systemu do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności właściwych dla zawodowego charakteru tych czynności, zgodnych z zasadami etyki zawodowej standardami zawodowymi i Regulaminem MLS pośredników w obrocie nieruchomościami. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenia oferty do systemu jest zawarcie umowy tylko z jednym uczestnikiem systemu – pośrednikiem (*patrz umowa systemowa).

Odpowiedzialność pośredników / przedsiębiorców / firm

W przypadku naruszenia zasad (Regulamin MLS) przez przedsiębiorców / firmy wszczęte zostaje dochodzenie wyjaśniające, w wyniku którego może zostać nałożona kara dyscyplinująca określona Regulaminem MLS (kary od upomnienia poprzez finansowe aż do zawieszenia lub wykluczenia z MLS WSPON) .

Odpowiedzialność pośredników uczestników systemu

System nadzoru nad p[raca w systemie MLS WSPON umożliwia jednoznaczne określenie osoby odpowiedzialnej za błędy i zakresu odpowiedzialności w celu wyciągnięcia konsekwencji zawodowych wobec pośrednika przed Komisjami MLS, Etyki, Sądem Koleżeńskim.

Szkolenia

Każdy z uczestników sytemu MLS WSPON przechodzi szkolenie wstępne z zakresu działania systemu. Ponadto przedsiębiorcy firmy mają obowiązek kierowania swoich pracownikow – osob zgloszonych przez nie jako korzystajacych z Systemu MLS WSPON na kursy organizowane przez WSPON.