Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami-cookie
Strona internetowa stostuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.

Na czym polega system MLS?

MLS (ang. Multiple Listing System), w Polsce tłumaczony jako System Wielokrotnego Oferowania, to nowoczesny system wymiany informacji i współpracy pomiędzy agencjami nieruchomości, całkowicie zmieniający sposób obsługi klienta. MLS WSPON to wersja systemu specjalnie napisana na potrzeby polskiego rynku nieruchomości, przygotowana pod merytorycznym nadzorem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON). System MLS WSPON wzorowany jest na amerykańskim MLS-ie, funkcjonującym tam z powodzeniem już od 30 lat. Pozwala on na przedstawianie klientom wszystkich ofert na wyłączność ze wszystkich biur uczestniczących w systemie MLS. Podstawą systemu są umowy na wyłączność, zawierane ze sprzedającymi na okres przynajmniej sześciu miesięcy.


System MLS WSPON jest otwarty dla każdej firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami, spełniającej następujące kryteria:


- pośrednicy wykonują czynności pośrednictwa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);


- przestrzegają obowiązujących uregulowań prawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych


- bezwzględnie przestrzegają Regulaminu Systemu MLS WSPON.System zapewnia właścicielom nieruchomości szybkość i profesjonalizm sprzedaży, kupującemu szybkość i profesjonalizm kupna, a pośrednikom ułatwia współpracę z innymi agencjami i pośrednikami. Z MLS będziemy, więc czerpać korzyści wszyscy, przede wszystkim klienci Agencji. Sprzedający będą mogli w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby potencjalnych klientów, a Kupujący będą mieli wstępny dostęp do ofert w internecie.Podstawowe zasady Systemu MLS WSPON:


Pośrednicy posiadają równy dostęp do Systemu MLS WSPON – System jest w pełni otwarty na wszystkie agencje nieruchomości, które zobowiązują się przestrzegać równych dla wszystkich zasad.


Uporządkowanie informacji - wszelkie informacje są wprowadzane, zmieniane i archiwizowane wg ujednoliconego standardu. Ponadto agencja nieruchomości zobowiązana jest do zweryfikowania informacji dotyczących nieruchomości oraz dokumentów, na podstawie których Oferent zgłasza nieruchomość. Agencja nieruchomości może wprowadzać do Systemu MLS WSPON tylko takie dane, co do których posiada prawo ich wprowadzania. W szczególności w zakresie danych osobowych agencja nieruchomości zobowiązana jest uzyskać niezbędną zgodę na ich przetwarzanie w Systemie MLS WSPON od osób, których one dotyczą.


Aktualność danych i archiwizowanie danych – agencja nieruchomości ma obowiązek aktualizowania wprowadzanych przez siebie danych w Systemie MLS WSPON oraz do umieszczania informacji o dokonanych transakcjach, w terminie 72 godzin od chwili zmiany danych lub zawarcia transakcji. System automatycznie zbiera dane, co stanowić będzie podstawę przeprowadzania analiz rynku.


Standaryzacja współpracy - MLS można przyrównać do grupowej umowy pomiędzy agencjami nieruchomości zobowiązującej do współpracy na określonych warunkach.


Podział prowizji – agencja nieruchomości zobowiązana jest do zapłaty części wynagrodzenia otrzymanego od właścicieli nieruchomości innym agencjom nieruchomości z tytułu transakcji dokonanych z ich udziałem. Pozwoli to na pobieranie wynagrodzenia tylko od właściciela nieruchomości. Sytuacja taka w połączeniu ze wspólną dla wszystkich bazą ofert zmusza do konkurowania jakością obsługi klienta.


Umowy pośrednictwa - Przy zawieraniu umów pośrednictwa agencje nieruchomości zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i rzetelności w celu zabezpieczenia interesów stron umowy. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenia oferty do systemu jest zawarcie umowy tylko z jednym pośrednikiem (tzw. umowa na wyłączność).


Obowiązki agencji - agencja nieruchomości zobowiązana jest do postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej oraz do dołożenia należytej staranności i rzetelności w stosunku do Oferentów i innych agencji nieruchomości.


Szkolenia – Każda agencja nieruchomości przechodzi szkolenie wstępne z zakresu działania Systemu MLS WSPON. Ponadto agencja nieruchomości ma obowiązek kierowania osób zgłoszonych przez nią jako korzystających z Systemu MLS WSPON na kursy organizowane przez WSPON.


Odpowiedzialność agencji – W przypadku naruszenia zasad, na agencje nieruchomości zostaje nałożona kara pieniężna.


Odpowiedzialność pośrednika – System MLS WSPON umożliwia jednoznaczne określenie osoby odpowiedzialnej i zakresu odpowiedzialności w celu wyciągnięcia konsekwencji zawodowych wobec pośrednika przed Komisją Etyki lub Sądem Koleżeńskim.