Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami-cookie
Strona internetowa stostuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.
1 180 000 PLN
1 180 000 PLN

Grunt, Sprzedaż, 9535.0 m2, Jabłonna

Grunt
Sprzedaż
Jabłonna
1 180 000 PLN
123 PLN
9535.0 m2
Jabłonna
asfaltowa
121788

Opis nieruchomości

Łączną powierzchnię 9535 m2 stanowią niezabudowane działki: 2060m2, 3725 m2 i 3750m2, położone w miejscowości Jabłonna po obu stronach ulicy Modlińskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt 2060m2 w części przeznaczony jest: "(przeznaczenie podstawowe) pod usługi nieuciążliwe i (przeznaczenie towarzyszące)na:budynki gospodarcze,

miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: U, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, infrastrukturę techniczną.

Na tym terenie dopuszcza się:

-lokalizowanie usług turystyki z zakresu: hotele, motele, itp., realizację zabudowy gospodarczej i garażowej wyłącznie w skali i formie architektonicznej dopasowanej do budynku usługowego,

-sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów na granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli na działce

sąsiedniej zabudowa jest usytuowana również na tej granicy;

Zakazuje się budowy garaży w poziomie piwnic.

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne (łącznie z poddaszem użytkowym) - 12 m;

b) gospodarczej i garażowej - 5 m;

Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3;

Nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej:

-30% powierzchni działki budowlanej w całości zlokalizowanej poza terenem WOCHK;

Na działce:

-zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu;

-zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

-nakazuje się stosowanie ogrzewania gazem, olejem opałowym lekkim o zawartości siarki do 0,3 %, zasilanie elektrycznością, energią odnawialną lub innym paliwem ekologicznym;

Zakazuje się lokalizowania na terenach usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, warsztatów i myjni samochodowych, handlu hurtowego, których działalność (w tym okresowa) może stanowić uciążliwość wykraczającą poza granice działek, na których jest prowadzona;

Tereny częściowo znajdują się w strefie uciążliwości komunikacyjnej (tj. 40 m od planowanej krawędzi jezdni trasy komunikacyjnej klasy: KDG i KDGP);

Tereny częściowo znajdują się w strefie złożonych warunków gruntowo – wodnych, w jej zasięgu dopuszcza się lokalizowanie zabudowy po wykonaniu ekspertyzy geologicznej określającej warunki gruntowo – wodne;"Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna  działki 3725 m2 i 3750m2 w części znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i usługową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i składowych nieuciążliwych (strefa uciążliwości w granicach działki), w części działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod drogi (ekspresowe/ruchu przyspieszonego i drogi zbiorcze).

 

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Maria Kostrzoń
Wigro Wiesław Groszyk AGR
Elektoralna 11 lok.5
00-137 Warszawa
Kontakt telefoniczny
Kontakt telefoniczny
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

1 180 000 PLN

Jestem zainteresowany ofertą

To pole jest wymagane
Maria Kostrzoń
Kontakt telefoniczny
Wigro Wiesław Groszyk AGR
phone