Marki, Długa

Działka (Budowlana) na sprzedaż
360 000 PLN
300 PLN/m2
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia: 1 200 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Lokalizacja: Marki
  • Ulica: Długa
  • Numer oferty : 132638
  • Cena : 360 000 PLN

Wymiary działki szer.24,5m x dł. 49m.

1200 m plus udział w drodze 133 m.


Działka w kształcie prostokąta, w otoczeniu domów jednorodzinnych.
Media w drodze.
Okolica cicha, kameralna.

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
2.1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i jednorodzinna z wykluczeniem zabudowy
szeregowej i bliźniaczej - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
2.2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy - w zasięgu stref ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Otwarte tereny sportu i rekreacji bez urządzeń kubaturowych przekraczających 5% powierzchni terenu ;
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne
Obiekty podstawowych usług handlu i usług bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m² ;
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu wyłącznie od układu lokalnego ;
3.1. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 75% dla każdej działki inwestycyjnej ;
3.2. Strefy uciążliwości
W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy
chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia
zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą ;
3.3. Wysokość zabudowy
Maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ;
3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej
1200 m²
3.5. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ;
4. Zasady kształtowania przestrzeni
4.1. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się ;
4.2. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego dla drogi nr 3
KUGP 10,0m od linii rozgraniczającej ;
5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki
gruntowo- wodne ;
Ustala się zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej oraz utwardzania terenu w zaznaczonej na
rysunku planu strefie szczególnej ochrony ekologicznej rzeki Czarnej. W strefie tej ustala się ścisłą
ochronę naturalnego krajobrazu, flory i fauny, zakaz wycinki drzew bez zgody wojewódzkiego
konserwatora przyrody ;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ;
Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej ;
Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację :
- lokalnych przepompowni ścieków ;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV ;