Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami-cookie
Strona internetowa stostuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności.
Pokaż listę

Akty prawne

WSPON

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741). Weszła w życie 1 stycznia 1998 r.

Ustawa reguluje aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami, w szczególności zasady:

  • gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
  • podziału nieruchomości;
  • scalania i podziału nieruchomości;
  • pierwokupu nieruchomości;
  • wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
  • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
  • wyceny nieruchomości;
  • działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)


Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)


Prawo geodezyjne i kartograficzne - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27)


Ustawa o samorządzie terytorialnym - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)


Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)


Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.)


Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151)


Ustawa o podatku rolnym - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.)


Ustawa o podatku leśnym - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682)


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31)


Ustawa o podatku od spadków i darowizn - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207)


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)


Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych - Ustawa z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)


Ustawa o ochronie praw lokatorów - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)


Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78)


Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)


Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654)


Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368)


Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców - Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. (Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178)


Ustawa o lasach - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147)


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592)


Ustawa o gospodarowaniu składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego - Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405)


Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464)


Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734)


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454)


Prawo spółdzielcze - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210


WSPON
Pokaż listę